Saturday, 5 November 2016

Nanak Hukmai Je Bujai Ta Haumai Kahai Na Koe