Sunday, 25 September 2016

Gurbani Quotes --------- ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨਗੁਰਬਾਣੀ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਖਜਾਨਾਗੁਰੂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਪੂਰਨ ਹਨ 
ਝੂਠ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝੂਠ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ